AansluitingNl

OVEREENKOMST

 

Art. 1:     De gebruiker van de symbolen erkent dat het Comité het uitsluitend eigendomsrecht bezit, voor geheel de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, van de symbolen voor textielonderhoud beschreven in de tabel welke bij onderhavig contract is gevoegd. Deze symbolen werden overeenkomstig artikel 7 en volgende van de eenvormige Beneluxwet neergelegd bij het Benelux-merkenbu­reau te 's Gravenhage.

Art. 2:     Het Comité machtigt de gebruiker de symbolen van de onderhoud etikettering der textielwaren, hierna aangeduid als "de symbolen", op textielwaren en daarmee gelijk te stellen artikelen toe te passen.

Art. 3:     Partijen verklaren dat, behoudens afwijking voorzien in dit contract, deze toelating beheerst wordt door het "Algemeen Reglement voor gebruik en controle", en het "Bijzonder Reglement voor het uitvoeren en aanbrengen van de onderhoudsetiketten", aan dewelke de gebruiker uitdrukkelijk verklaart zich te onderwerpen.

Art. 4:     Het door partijen beoogde doel is voorlichting te verschaffen betreffen­de de passende was-, bleek-, droog-, strijk- en professionele reinigingsbehandelingen voor de artikelen bedoeld in art. 2.  De gebruiker verbindt zich de symbolen slechts te gebruiken met het oog op hun doel, te weten een eerlijk middel om het onderhoud van textielwaren te vergemakkelijken. Hieruit vloeit de verplichting voort dat de gebruikte symbolen de werke­lijke hoedanigheden uitdrukken van de artikelen waarop zij worden aangebracht.

Art. 5:     De gebruiker van de symbolen is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de symbolen; hij past deze toe overeenkomstig de voorschriften van de reglementen vermeld in art. 3.De aanbevolen behandelingen moeten zonder schade kunnen verdragen worden door het meest delicate bestanddeel waaruit het geëtiketteerd artikel is samengesteld.

Art. 6:     Het etiket moet de vijf symbolen bevatten, en steeds in dezelfde volgorde, namelijk wassen, bleken, drogen, strijken, professioneel reinigen.

Art. 7:     De reproductie van de symbolen in een andere vorm dan deze van in het artikel vastgehechte etiketten, evenals het gelijktijdig gebruik met één of meer andere merken of aanduidingen, zal slechts toegestaan zijn na schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het Comité.

Behoudens toelating van het Comité zullen niet ingenaaide etiketten of verpakkingen met reproducties van de symbolen slechts mogen gebruikt worden ter aanvulling van ingenaaide etiketten. 

Art. 8:     De gebruiker van de symbolen verbindt zich tot het betalen van:

1)de dossierkosten

2)een recht voor het gebruik van de symbolen, jaarlijks vast te stellen door het Comité, of overeen te komen voor elke andere bijzondere reproductie.

 De factuurvoorwaarden betreffende de inning van de gebruiksrechten zijn de volgende: Al de facturen zijn contant betaalbaar te Brussel, aan de admini­stratieve zetel van de vzw ETITEX, binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum.   De gebruiker verklaart zich akkoord dat niet naleven van de betalingstermijn aanzien wordt als een contractuele fout zoals omschre­ven in het artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor deze fout wordt hierbij contractueel een forfaitaire schadevergoeding bedon­gen welke wordt vastgesteld op 15 % van de hoofdsom met een mini­mum van 100 €.  Deze schadevergoeding is verschuldigd binnen de acht dagen na het zenden van een gewone herinneringsbrief die als ingebre­kestelling geldt. Alle geschillen over de inning der gebruiksrechten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.

Art. 9:     De gebruiker van de symbolen zal in geen geval gerechtigd zijn enig recht van industriële of intellectuele eigendom op de symbolen te doen gelden, noch jegens het Comité noch jegens derden.

Art. 10:    De bepalingen van art. 14 van het Algemeen Reglement voor gebruik en controle zullen eveneens van toepassing zijn op elke overtreding, door de gebruiker van de symbolen, van de bepalingen van onderhavig contract of van de bijzondere toelating voorzien bij art 7 hierboven.  In dit geval, en onverminderd de sancties die voorzien zijn in het Benelux - verdrag en de eenvormige wet op de warenmerken goedgekeurd bij wet van 13 juni 1969, verklaart de gebruiker van de symbolen dat het Comité het recht heeft de toelating tot gebruik van de symbolen in te trekken of geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Art. 11:    Onderhavig contract wordt gesloten voor een termijn die aanvangt bij de ondertekening en eindigt op 31 december van het lopend jaar.  Het wordt stilzwijgend vernieuwd van jaar tot jaar, voor de duur van één jaar, behoudens opzegging, door één partij aan de andere betekend bij ter post aangete­kend schrijven, drie maand vóór het einde van het burgerlijk jaar.

Art. 12:     Alle betwistingen voortvloeiend uit de bepalingen van deze overeen­komst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.

 

 Door het terugsturen van onderstaand  formulier verklaart U kennis te hebben genomen van de reglementen en sluit U zich aan als erkend gebruiker van de internationale symbolen van GINETEX.

  Wenst U bijkomende informatie, bel ons 32 2 238 10 29  of stuur een mailtje naar info@etitex.be.