AansluitingNl

OVEREENKOMSTArt. 1: De gebruiker van de symbolen erkent dat het Comité het uitsluitend eigendomsrecht bezit, voor geheel de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, van de symbolen voor textielonderhoud beschreven in de tabel:" www.etitex.be/centins/html-default/symbolen.html " Deze symbolen werden overeenkomstig artikel 7 en volgende van de eenvormige Beneluxwet neergelegd bij het Benelux-merkenbureau te ´s Gravenhage.
Art. 2: Het Comité machtigt de gebruiker de symbolen van de onderhoud etikettering der textielwaren, hierna aangeduid als "de symbolen", op textielwaren en daarmee gelijk te stellen artikelen toe te passen.
Art. 3: Partijen verklaren dat, behoudens afwijking voorzien in dit contract, deze toelating beheerst wordt door het Algemeen Reglement voor gebruik en controle, en het "Bijzonder Reglement zoals beschreven op : " www.etitex.be/centins/html-default/Reglement.html " voor het uitvoeren en aanbrengen van de onderhoudsetiketten", aan dewelke de gebruiker uitdrukkelijk verklaart zich te onderwerpen.
Art. 4: Het door partijen beoogde doel is voorlichting te verschaffen betreffende de passende was-, bleek-, droog-, strijk- en professionele reinigingsbehandelingen voor de artikelen bedoeld in art. 2. De gebruiker verbindt zich de symbolen slechts te gebruiken met het oog op hun doel, te weten een eerlijk middel om het onderhoud van textielwaren te vergemakkelijken. Hieruit vloeit de verplichting voort dat de gebruikte symbolen de werkelijke hoedanigheden uitdrukken van de artikelen waarop zij worden aangebracht.
Art. 5: De gebruiker van de symbolen is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de symbolen; hij past deze toe overeenkomstig de voorschriften van de reglementen vermeld in art. 3. De aanbevolen behandelingen moeten zonder schade kunnen verdragen worden door het meest delicate bestanddeel waaruit het geëtiketteerd artikel is samengesteld.
Art. 6: Overeenkomstig de bepalingen van art.11 van het algemeen reglement ( " www.etitex.be/centins/html-default/Reglement.html ")  voor gebruik en controle, kent de gebruiker aan het Comité het recht toe stalen te nemen van artikelen voorzien van etiketten.
Art. 7: Het etiket moet de vijf symbolen bevatten, en steeds in dezelfde volgorde, namelijk wassen, bleken, drogen, strijken, professioneel reinigen.
Art. 8: De reproductie van de symbolen in een andere vorm dan deze van in het artikel vastgehechte etiketten, evenals het gelijktijdig gebruik met één of meer andere merken of aanduidingen, zal slechts toegestaan zijn na schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het Comité.
Art. 9: De gebruiker van de symbolen verbindt zich tot het betalen van :
1)de dossierkosten
2)een recht voor het gebruik van de symbolen, jaarlijks vast te stellen door het Comité, of overeen te komen voor elke andere bijzondere reproductie.
De factuurvoorwaarden betreffende de inning van de gebruiksrechten zijn de volgende: Al de facturen zijn contant betaalbaar te Brussel, aan de administratieve zetel van de vzw ETITEX, binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. De gebruiker verklaart zich akkoord dat niet naleven van de betalingstermijn aanzien wordt als een contractuele fout zoals omschreven in het artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek. Voor deze fout wordt hierbij contractueel een forfaitaire schadevergoeding bedongen welke wordt vastgesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van 100 €. Deze schadevergoeding is verschuldigd binnen de acht dagen na het zenden van een gewone herinneringsbrief die als ingebrekestelling geldt. Alle geschillen over de inning der gebruiksrechten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.
Art. 10: De gebruiker van de symbolen zal in geen geval gerechtigd zijn enig recht van industriële of intellectuele eigendom op de symbolen te doen gelden, noch jegens het Comité noch jegens derden.
Art. 11: De bepalingen van art. 14 van het algemeen reglement " www.etitex.be/centins/html-default/Reglement.html " voor gebruik en controle zullen eveneens van toepassing zijn op elke overtreding, door de gebruiker van de symbolen, van de bepalingen van onderhavig contract of van de bijzondere toelating voorzien bij art. 8 hierboven. In dit geval, en onverminderd de sancties die voorzien zijn in het Benelux - verdrag en de eenvormige wet op de warenmerken goedgekeurd bij wet van 13 juni 1969, verklaart de gebruiker van de symbolen dat het Comité het recht heeft de toelating tot gebruik van de symbolen in te trekken of geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Art. 12: Onderhavig contract wordt gesloten voor een termijn die aanvangt bij de ondertekening en eindigt op 31 december van het lopend jaar. Het wordt stilzwijgend vernieuwd van jaar tot jaar, voor de duur van één jaar, behoudens opzegging, door één partij aan de andere betekend bij ter post aangetekend schrijven, drie maand vóór het einde van het burgerlijk jaar.
Art. 13: Alle betwistingen voortvloeiend uit de bepalingen van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.


Door het terugsturen van onderstaand  formulier verklaart U kennis te hebben genomen van de reglementen terzake en sluit U zich aan als erkend gebruiker van de internationale symbolen van GINETEX.

  Wenst U echter bijkomende informatie, bel ons 32 2 238 10 29  of stuur een mailtje naar info@etitex.be.